Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Buková u Příbramě

2. Důvod a způsob založení

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Důvod a způsob založení (PDF 45 kB)

3. Organizační struktura

Starostka obce:
Renata Rampová

Místostarosta obce:
Jaroslav Peták

Zastupitelé obce:
Lád Svatopluk
Pomahač Petr
Urbánek Pavel
Peták Jan
Skripová Ilona
Coníková Markéta
Lojínová Soňa

Finanční výbor:
Lád Svatopkuk - Předseda
Peták Jan - Člen
Urbánek Pavel - Člen

Kontrolní a revizní výbor:
Pomahač Petr - Předseda
Skripová Ilona- Člen
Coníková Markéta - Člen

Kulturní komise:
Lojínová Soňa - Předseda
Skripová Ilona - Člen
Coníková Markéta - Člen

Ověrovatelé:
Pomahač Petr
Urbánek Pavel

Zapisovatelka:
Skripová Ilona

Účetní pracovnice a pokladník:
Bálková Alena

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Buková u Příbramě
Buková u Příbramě 109 262 23 Jince

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Buková u Příbramě
Buková u Příbramě 109 262 23 Jince

4.3 Úřední hodiny
Každou středu v době od 18:00 do 20:00

4.4 Telefonní čísla
318 625 507 - Obecní úřad
725 021 723 - Starostka Renata Rampová
725 977 188 - Místostarosta Jaroslav Peták

4.5 Čísla faxu
Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky
www.bukova.net

4.7 Datová schránka
iana68v

4.8 Adresa e-podatelny
obecniuradbukova@seznam.cz

4.9 Další elektronické adresy
starosta@bukova.net
obec@bukova.net

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu vedený u Komerční banky: 13223211 kód banky 0100

Platby za stočné se platí na výše uvedený bankovní účet a do variabilního symbolu je nutné uvádět číslo popisné majitele domu.

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00242012

7. DIČ

CZ00242012

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce
Strategický rozvoj obce
Vyhlášky a nařízení obce
Zápisy z jednání zastupitelstva

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2020 (PDF 220 kB)
- Rozpočtová opatření
Rozpočet obce na rok 2019 (PDF 1,4 MB)
- Rozpočtová opatření
Rozpočet obce na rok 2018 (PDF 1,5 MB)
- Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.8), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.7). Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Systém a způsob podání a příjmu podnětu, stížnosti, nebo žádosti (PDF 80 kB)

11. Opravné prostředky

Doporučený postup a informace, vedoucí k řešení životní situace a opravného prostředku (PDF 68 kB)

12. Formuláře

Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s Obecním úřadem Buková u Příbramě.

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde (PDF 48 kB)

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů

Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na Obecním úřadě v Bukové u Příbramě (PDF 76 kB)

Naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Odkazy a informace o nejdůležitějších právních předpisech (PDF 115 kB)

14.2 Vydané právní předpisy
Zde jsou shromážděny veškeré Vyhlášky a nařízení obce Buková u Příbramě.
Primárně jsou zobrazeny dokumenty aktuálně platné.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb (PDF 72 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Obecní úřad Buková u Příbramě nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16.2 Výhradní licence
Obecní úřad Buková u Příbramě neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím..

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zde naleznete přehled výročních zpráv poskytnutých obcí Buková u Příbramě dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 (PDF 143 kB)
Výroční zpráva za rok 2018 (PDF 2,9 MB)

18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců (PDF 56 kB)

19. Rejstříky

Informace o veřejně přístupných rejstřících, registrech, evidencích, seznamech (PDF 34 kB)

20. Obecní informační systém

Informace o obecním informačním systému (PDF 39 kB)