Tříděný odpad

Dokumenty ke stažení v PDF

Rozpis svozů 2024

Vyvěšení: 02.01.2024 | Sejmutí: 31.12.2024

Zpráva - odpadové hospodaření 2022

Vyvěšení: 08.02.2023 | Sejmutí: 31.12.2030

Přehled vyprodukovaného množství odpadu za rok 2022

Vyvěšení: 10.01.2023 | Sejmutí: 31.12.2030

Jak funguje systém třídění a recyklace odpadů

Vyvěšení: 05.01.2023 | Sejmutí: 31.12.2030

Jak správně třídit odpad

Vyvěšení: 03.01.2023 | Sejmutí: 03.01.2033

Co patří a nepatří do barevných kontejnerů

Vyvěšení: 03.01.2023 | Sejmutí: 31.12.2030

Způsob zajištění zpětného odběru a jeho využití

Vyvěšení: 24.11.2022 | Sejmutí: 31.12.2030

Zpráva - odpadové hospodaření 2021

Vyvěšení: 15.02.2022 | Sejmutí: 31.12.2030

Přehled vyprodukovaného množství odpadu za rok 2021

Vyvěšení: 05.01.2022 | Sejmutí: 31.12.2030

Jak správně třídit odpad

Jak správně třídit odpad Každý občan má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Povinností každého je nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Proto pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech provádíme tříděný sběr odpadu, který je cestou ke snížení množství odpadu ukládaného na skládce nebo likvidovaného spalováním. Abychom mohli odpad řádně třídit, zřídili jsme v naší obci sběrné nádoby.

Je třeba zdůraznit, že tyto nádoby – kontejnery, jsou umísťovány a vyprazdňovány na náklady obce. Je proto velice důležité, aby všichni dodržovali kvalitu třídění odpadu a nedocházelo ke smíchání různých druhů odpadů. Dále jsou v naší obci rozmístěné kontejnery na biologický odpad najdete rozmístěné po celé obci.

Jak správně třídit odpad Papír patří do modrého kontejneru
Odtud je svážen na dotřiďovací linku. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztřídění na jednotlivé komodity např. lepenka, noviny, časopisy a smíšený papír. Nakonec je papír lisován do balíků (jeden váží až 800 kg) a prostřednictvím odběratelů je dodáván do papíren k dalšímu zpracování a využití. V papírnách je sběrový papír v tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve vodě na kašovitou hmotu (papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97% vody se odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a dosouší až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.

Jak správně třídit odpad Plasty patří do žlutého kontejneru
V popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot (cca 10-15 %) dále dotřiďovány na jednotlivé komodity (např. PET, polyethylen, polypropylen, polystyren apod.). Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků nebo rozemlet. Plastový odpad může být složen z různých materiálů a proto je také několik způsobů zpracování. Například PET lahve se nejprve roztřídí podle barev, většinou na čiré, modré a zelené, někdy jen na čiré a barevné. Víčka během třídění nikdo neodšroubovává. Lahve se rozdrtí na asi 2 cm kousky, tzv. vločky. Vločky jsou vyprány ve vodní lázni, kde díky menší hustotě vyplavou na hladinu kousky rozdrcených víček. Víčka se z hladiny shrábnou a putují k jinému zpracovateli. Vyprané vločky PET jsou na speciální lince za tepla natahovány do dlouhých tenkých vláken. Ty je možné využít jako výplň do spacáků a bund, ale lze z nich také upříst tkanina – fleece. Na jednu fleecovou bundu se spotřebuje materiál z přibližně 25 PET lahví. Recyklací PET se plně využije materiál, který by jinak skončil svůj koloběh jako odpad.

Jak správně třídit odpad Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte v blízkosti svého bydliště kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné třídění. Následuje vytřídění nečistot a příměsí (cca 8 %), dotřídění skla a předání skla ke zpracování do českých skláren. Před zpracováním ve sklárně se musí sklo dotřídit na speciální lince, kde se odstraní všechny nečistoty, zejména kovy, porcelán, kameny atd. Čisté vytříděné sklo se potom drtí na střepy a drobný písek. Takto upravené se přidává do základní sklářské směsi, které se říká sklářský kmen. Ten se v tavicí vaně taví při teplotách vyšších než 1500 °C. Tekuté sklo teče do dávkovače, stříhají se kapky skla a ty putují dále do forem, kde získá výrobek svůj konečný tvar. Skleněné výrobky se musí pomalu schladit v chladicí peci, tím získají potřebnou pevnost.

Zásady správného třídění odpadů

Odkládejte odpad jen do příslušných kontejnerů a dodržujte na nich uvedené pokyny.

Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.

Zmenšujte objem odpadu.

Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!

Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!

Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!

Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění nelze ho už recyklovat.

Časté dotazy a odpovědi k třídění odpadůklikni zde.

Vyzkoušejte si nanečisto ve virtuálním světě roztřídit různé druhy odpadu a získejte ocenění „mistr třídění“, Více najdete na http://jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou
nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem
znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory.

Zelený bod
znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!