Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Buková u Příbramě

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Kontaktní spojení
- Kontaktní poštovní adresa – Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
- Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
- Úřední hodiny – Každou středu v době od 18:00 do 20:00.
- Telefonní čísla -318 625 507 (OÚ), Rampová Renata, starostka – 725 021 723, Jaroslav Peták, místostarosta – 725 977 188
- Adresa internetové stránky – www.bukova.net
- Adresa e-podatelny – obecniuradbukova@seznam.cz

4. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: Č. účtu: 13223211/0100 KB Příbram

5.
00242012

6. Datová schránka
iana68v

7. Dokumenty
- Seznamy hlavních dokumentů – viz. Úřední deska
- Rozpočet – viz. Úřední deska

8. Žádosti o informace
Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23

9. Příjem žádostí a dalších podání
Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23

10. Formuláře
viz. Formuláře

11. Popisy postupů
návody pro řešení životních situací – Odkazy na návody na řešení různých životních situací: naleznete na určitých odborech úřadu a naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde, Krizové situace a jejich řešení: Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty: Hasičský záchranný sbor ČR

12. Předpisy
- Nejdůležitější používané předpisy – Přehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty a u tajemníka OÚ. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.
- Vydané právní předpisy – viz. Vyhlášky

13. Úhrady za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – Nadřízený orgán – Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

14. Licenční smlouvy
- Vzory licenčních smluv – Vzory licenčních smluv
- Výhradní licence – Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz. Úřední deska